Wat is de CO2-reductiemodule van SCCM?

Wat is de CO2 reductiemodule van SCCM?

Er zijn verschillende systemen en tools beschikbaar met als doel om te komen tot CO2 reductie. De twee meest bekenden zijn de CO2prestatieladder en de Europesche Energie Efficiency richtlijn (EED). Minder bekend maar wel zo praktisch is de CO2 reductiemodule van de Stichting Coördinatie Certificatie Managementsystemen voor Milieu en Veilig werken, afgekort de SCCM. Deze CO2-reductie module is een aanvulling op de ISO 14001. Dat de COreductiemodule een aanvulling is op de ISO 14001 kan een reden om nog eens goed te kijken naar deze optie. We bespreken deze CO2 reductiemodule daarom in dit artikel. 

Wat is de SCCM?

SCCM (Stichting Coördinatie Certificatie Managementsystemen voor milieu en gezond en veilig werken) werkt samen met het bedrijfsleven, overheden, certificatie-instellingen en andere belanghebbenden aan een eenduidig en gewaardeerd certificaat voor ISO 14001 (milieu), EMAS (milieu), ISO 45001 (G&VW) en ISO 50001 (energie). SCCM stelt daarvoor onder andere de certificatieschema’s op. Een certificatieschema is de leidraad voor de organisatie om haar managementsysteem mee op te zetten en voor de externe auditor om het opgezette managementsysteem mee te beoordelen.

De CO2 reductiemodule in het kort

De CO2 reductiemodule is een aanvulling op, en verdieping van, de ISO 14001. Je kunt dus alleen gecertificeerd worden voor de CO2 reductiemodule in combinatie met een gecertificeerd I4001 systeem. Je kunt ook het CO2 reductiemodule certificaat tegelijk certificeren met de ISO 14001. 

De COreductiemodule bestaat uit niveaus en scopes. In de volgende paragrafen bespreek ik beiden. 

Niveaus binnen de CO2 reductiemodule

 Je kiest als organisatie bij de start uit 1 van de 2 niveaus. 

  1. Energiemanagement. Op dit niveau worden per energiedrager de mogelijkheden tot energiebesparing bepaald voor de scopes 1 en 2 aangevuld met transport (voor zover beïnvloedbaar). 
  2. CO2-management. Op dit niveau vindt er een omrekening plaats naar CO2 emissies en worden keuzes gemaakt op het realiseren van maximale reductie van CO2 emissies. Feitelijk doe je dit ook al bij niveau 1. Maar bij dit niveau reken je het om naar de daadwerkelijke CO2 emissies. Het grootste verschil is wel dat er bij dit niveau explicietere eisen worden gesteld aan scope 3 emissies.

Scopes binnen de CO2 reductiemodule

Net zoals bij de CO2 prestatieladder heeft de CO2 reductiemodule het over scope 1, 2 en 3.  Dat is gedaan om de CO2 emissies in te kunnen delen in duidelijke groepen. Het zijn de volgende drie groepen:

Scope 1 Directe emissies

Emissies die worden uitgestoten door installaties die in eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie, zoals emissies door eigen gasgebruik (in bijvoorbeeld gas boilers, warmtekrachtcentrales en ovens) en emissies door het eigen wagenpark.

Scope 2 Indirecte emissies

Emissies die ontstaan door het opwekken van elektriciteit, warmte en koeling en stoom in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, doch die door de organisatie worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij het opwekken van elektriciteit in centrales.

Scope 3 Overige indirecte emissies

Dit zijn emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de organisatie) maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies die voortkomen uit de productie van ingekochte materialen (upstream) en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, project, dienst of levering (downstream).

Bij scope drie wordt dus de keten waarvan jullie organisatie onderdeel uit maakt meegenomen.

Aan de slag met de CO2 reductiemodule

Wanneer je de keuze hebt gemaakt voor welk niveau jullie gaan, volg je dezelfde systematiek als die van de ISO 14001. Je bepaalt je reductiepotentieel, stelt de acties vast die nodig zijn om dat te behalen en je controleert of dat is gelukt. Is dat niet gelukt dan pas je de acties aan en begin je weer opnieuw. Je ziet dat ook hier de Deming cirkel met Plan, Do, Check en Act centraal staat.

Je kunt deze module dus naadloos integreren binnen een bestaand of nog op te zetten ISO 14001 milieusysteem. Het mooie daarvan is dat het bij 1 systeem blijft en dat de focus blijvend gericht is op het daar waar mogelijk reduceren van de CO2 uitstoot blijft.

Wil je meer informatie hebben over deze CO2 reductiemodule? Kijk dan hier.

Over de schrijver
Ik ben Hans van der Rijst: Bioloog van oorsprong maar ondertussen al jaren gebiologeerd door kwaliteitsmanagement. Lang, lang geleden was ik net als jij een starter in het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem voor een organisatie. Ondertussen mag ik mezelf trots senior adviseur noemen en neem ik als extern deskundige deel aan de normcommissie kwaliteitsmanagement van het Nederlands Normalisatie Instituut. Het is mijn ambitie om er alles aan te doen om andere organisaties te helpen bij het opzetten van een heel goed kwaliteitsmanagementsysteem. Kernwoorden: missie/visie organisaties, heldere structuren, klantgericht en gedreven. Te veel liefde voor bijzondere bieren en hardlooptijden.